MENU

Huishoudelijk reglement Blackout BV 

Artikel 1. Vernieling, verlies, beschadiging
Het terrein, inrichting, objecten, eigendommen en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, of u signaleert dit, dient u Blackout BV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of (hoofd)verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit en/of eigendommen van Blackout BV, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de deelnemer(s) verhaald door Blackout BV;

Artikel 2. Marshalls/begeleiders
Tijdens een evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Blackout marshalls/begeleiders in geval van problemen, hulpbehoevendheid, geschillen of discussies met andere spelers. De Marshall is verantwoordelijk voor een goed verloop van het spel en de veiligheid van de deelnemers, naast/aanvullend aan de deelnemer verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid. Hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden en de beslissingen van de marshalls/begeleiders zijn bindend en finaal. Marshalls zijn belangrijk bij Blackout. M.a.w.: Zij zijn verantwoordelijk voor uw veiligheid en acteren enkel en alleen ter uw bescherming en "fair play". Onpartijdig, eerlijk en rechtvaardig. Het "onheus bejegenen" van een Marshall, in welke vorm dan ook, wordt zeer serieus genomen door Blackout BV en zal direct gemeld worden bij de NABV, wat nadelige gevolgen kan hebben voor uw NABV lidmaatschap;

Artikel 3. Eten & drinken
Het nuttigen van eigen (meegenomen) consumpties in de lounge/restaurant is niet toegestaan. Blackout voorziet in de mogelijkheid en gelegenheid om ter plaatse dranken, snoep of warme consumpties aan te schaffen. Voor personen met bijzondere dieetbehoeften wordt uiteraard in voorafgaand overleg een uitzondering gemaakt. Drinken in/op de velden is toegestaan, echter, enkel gebruikmakend van afgesloten drinksystemen (camelbags). Dit voor uw eigen veiligheid. In de spawns & safetyzones kan gebruik gemaakt worden van een (veld)fles. U bent niet verplicht tot het gebruik maken van betaalde horeca voor waterhydratie. Blackout biedt ruimschoots (gratis) waterpunten aan. 

Artikel 4. Strafbare feiten
Indien er tijdens een evenement van Blackout, of op het terrein van Blackout, een strafbaar feit wordt gepleegd, zullen wij hier aangifte van doen bij de plaatselijke politie. Eveneens zal melding gemaakt worden bij de NABV;

Artikel 5. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s, laserguns en sport in het algemeen, gaan niet samen met alcohol, soft- of harddrugs. Er geldt dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na een evenement. Het is eveneens verboden soft- of harddrugs in het bezit te hebben op het terrein van Blackout BV. (Licht) alcoholhoudende drank (= of < 15%) is toegestaan en kan worden aangeschaft in de horeca bij Blackout, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen te allen tijde door Blackout BV geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Blackout BV in een dergelijke (vermoedelijke) staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. Blackout BV behoudt zich het recht voor om een (indicatieve) alcohol (blaas)test af te nemen bij deelnemers. Blackout BV behoudt zich het recht voor om bij overtreding van dit artikel de deelnemer vorderen het terrein te verlaten. De plaatselijke politie kan worden ingelicht, alsook de NABV;

Artikel 6. Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en de "patroonhouders/magazijnen" gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uit de koffer worden gehaald binnen de staging area van Blackout BV;

Artikel 7. Huurkits
(Onderdelen van) huursets verlaten nimmer het terrein van Blackout BV. Opzettelijke schade of schade aan een onderdeel van de huurkit ontstaan door verwijtbaar roekeloos gedrag, wordt direct op de deelnemer verhaald tegen vervangingswaarde;

Artikel 8. "Echte" (vuur)wapens/alarm pistolen/messen, etc.
Het is verboden om "echte", functionerende, of niet functionerende (onklaar gemaakte) vuurwapens of wapens bij u te hebben op de speelvelden van Blackout BV, evenals echte messen;

Artikel 9. Pyrotechnische middelen
Het is niet toegestaan om pyrotechnische middelen (rookgranaten) in de binnenvelden van Blackout BV te gebruiken. Op het buitenveld is dit eveneens niet toegestaan, mits uitdrukkelijk aangegeven voor elke activiteit door een medewerker van Blackout BV. Deze toestemming geldt slechts voor elke afzonderlijke spelperiode en vervalt derhalve direct na het beëindigen van de spelronde;

Artikel 10. Tornado’s (granaten)
Tornado’s en daarop gelijkende of gelijkwerkende producten zijn niet toegestaan, mits uitdrukkelijk aangegeven voor elke activiteit door een medewerker van Blackout BV. Deze toestemming geldt slechts voor elke afzonderlijke spelperiode en vervalt derhalve direct na het beëindigen van de spelronde;

Artikel 11. Algemene handelingen Airsoft
Uw replica’s dienen pas in de staging area van Blackout gebruiksklaar gemaakt te worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parkeerplaats tot aan de staging area vervoerd te worden in een wapentas of wapenkoffer, conform NABV reglement. Ook is het niet toegestaan in volledige camouflage kleding "aan te komen" op het terrein van Blackout BV. Zie www.nabv.nl voor meer uitgebreide informatie;

Artikel 12. BB’s
Het is bij Blackout enkel toegestaan met biodegradable (biologisch afbreekbaar) bb's te spelen;

Artikel 13. Extreme ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s, kleding en gedragingen met verwijzingen naar een verboden en/of extremistische groepering en uitingen op welke wijze dan ook (zowel verbaal als non-verbaal), zijn niet toegestaan op de terreinen van Blackout BV. Het is volstrekt aan de directie/medewerkers/Marshalls van Blackout BV om te bepalen of dergelijke uitingen en/of gedragingen al dan niet zijn toegestaan. Blackout BV behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze regels houden, of aanstootgevend gedrag vertonen, uit te sluiten van deelname en/of te verwijderen van het terrein van Blackout BV. Tevens behoudt Blackout BV zich uitdrukkelijk het recht voor om dergelijke gedragingen te melden aan de NABV en/of andere (overheids)instanties;

Artikel 14. Commercie door derden, film- en fotografie
Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein van Blackout, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het terrein van Blackout BV is privé terrein, derhalve is het zonder schriftelijke toestemming en bevestiging van Blackout BV vooraf, niet toegestaan om professionele/semi-professionele foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken op het terrein, in de gebouwen en de locatie in het algemeen. Fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan met een camera zonder verwisselbare lens (GoPro, e.d.) en enkel "in-game". (Semi-)Professionele foto- en video-opnames (voor commerciële- en niet commerciële doeleinden) zijn nadrukkelijk niet toegestaan.   

Artikel 15. Aansprakelijkheid (deelnemer, ongevallen)
De activiteiten van Blackout BV zijn "adventure sport evenementen" in de breedste zin van het woord. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten. Mensen met een historie van epilepsie en astma wordt afgeraden deel te nemen aan activiteiten bij Blackout.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico en rekening;
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen;
* U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten;
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures, en/of invaliditeit of een lichamelijke/medische beperking (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwangerschap etc.) die uw gezondheid -of die van anderen- in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan de activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ten behoeve van het behoud van uw, de mede-spelers en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (bijvoorbeeld astma, epilepsie, suiker-tekort etc.);

Artikel 16. Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of staging area;

Artikel 17. Noodsignaal
Na een noodsignaal van de organisatie (3 keer of meer achter elkaar fluiten, dan wel een gesproken noodbericht via het geluidssyteem) stopt u onmiddellijk het spel, staakt u het uitgeven van vuur, en behandelt u uw airsoftapparaat (apparaten) alsof u zich naar de safetyzone zou begeven en wacht u op verdere instructies van de Marshalls;

Artikel 18. FPS/Joule regels
Binnenvelden: 1,20 Joule maximaal op elke replica. Max gewicht BB 0,30 gr. Buitenvelden: 2,30 Joule BAS, 1,70 Joule DMR, max gewicht BB 0,40 gr. FPS/Joule testen worden gedaan onder toezicht van een Marshall, met 0.30 BB’s verstrekt door Blackout. MED: Assault: 5m, DMR: 15m en BAS: 25 meter.

Artikel 19. Vuurrichting- en hoogte
Schiet nooit hoger dan nodig is. BB’s mogen in geen geval boven de netten om het veld heen uitkomen. Voorkom dat een BB het speelveld verlaat. Schiet ook niet onnodig op de netten en/of op objecten in- en om het veld. "Blind vuren" is niet toegestaan, u dient ten alle tijde uw tegenstander d.m.v. uw richtmiddelen te kunnen zien. Onnodig vuren en/of zgn. dry firing, (opzettelijk) is niet toegestaan, niet op de velden, niet in de staging area;

Artikel 20. Ongewenst gedrag
Binnen Blackout BV, op de terreinen, gebouwen en onder Blackout's beheersing zijnde situaties, worden agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenste gedragingen – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd. Klachten over ongewenst gedrag zullen door de directie serieus worden behandeld. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kunnen sancties worden opgelegd aan degene tegen wie een gegronde klacht is gericht;

Artikel 21. Ongewenst taalgebruik (schelden/schuttingtaal)
Ongepast taalgebruik (schelden, schuttingtaal, beledigingen, etc.) is niet toegestaan bij Blackout BV. Zowel jegens mede-spelers als personeel en/of Marshalls van Blackout BV. Indien een speler zich na twee waarschuwingen nog steeds bediend van schuttingtaal/schelden/ongepast taalgebruik, zal de speler van de locatie van Blackout verwijderd worden;

Artikel 22. Parkeren en mobiliteit
Blackout BV beschikt over een ruim parkeerterrein. Hier gelden de algemene geldende verkeersregels. Blackout BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw voertuig;

Artikel 23. Veiligheidsbriefing
Iedere deelnemer aan de activiteit airsoft, is verplicht aanwezig te zijn bij de veiligheidsbriefing. Deze start altijd voor aanvang van het eerste spel. Indien u niet tijdig aanwezig bent op deze briefing, heeft u geen toegang tot het spel en de speelvelden;

Artikel 24. Overtreding regelgeving
Bij overtreding van de (huis)regels/algemene voorwaarden/huishoudelijk reglement en/of mondelinge instructies van de Marshall/Blackout medewerkers, volgt een waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtreding volgt uitsluiting van verdere deelname (zonder restitutie van entreegelden) en dient u onmiddellijk het terrein van Blackout BV te verlaten. Bij grove of herhaaldelijke overtredingen van de regels zal Blackout BV de NABV op de hoogte brengen. 

Artikel 25. Minimum leeftijd & legitimatie
De minimum leeftijd om aan airsoft mee te mogen doen is 18 jaar. Elke deelnemer is verplicht legitimatie bij zich te hebben (ID + NABV pas en/of introducébewijs). Introducé's kunnen enkel deelnemen, wanneer zij vergezeld zijn van, en geïntroduceerd door, een volwaardig NABV lid en een geldige legitimatie bij zich hebben. Deze bepaling geldt enkel voor de activiteit "airsoft" bij Blackout BV;

Artikel 26. Slotbepalingen
Blackout BV behoudt zicht het recht voor deze bepalingen tussentijds te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande melding.

Het bovenstaande huishoudelijk reglement aangaande airsoft van Blackout BV is ter aanvulling op het Huishoudelijk reglement NABV. Deze zijn onverminderd toepasbaar op alle onderdelen m.b.t. airsoft binnen Blackout BV.